آموزش زیست شناسی | مقایسه یاخته های مسیر تخمک زایی و اسپرم زایی

زیست شناسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث :مقایسه یاخته های مسیر تخمک زایی و اسپرم زایی از نظر تعداد کروماتید، دیپلوئید یا هاپلوئید بودن، تعداد سانتریول و...


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4
فرمت فایل : PDF
دانلود : 60
بروزرسانی شده در 19 اسفند 98