درحال دریافت اطلاعات ...

{{ title }} {{ subtitle }}

ثبت شده در 28 آبان 96
 • زیست شناسی (1)
  • فصل 1: دنیای زنده
  • فصل 2: گوارش و جذب مواد
  • فصل 3: تبادلات گازی
  • فصل 4: گردش مواد در بدن
  • فصل 5: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
  • فصل 6: از یاخته تا گیاه
  • فصل 7: جذب و انتقال مواد در گیاهان