متضاد در کدام گزینه نادرست است؟

1) 

رَخیصَة$\ne $قَلیلَة

2) 

قَریب$\ne $بَعید

3) 

واقِف$\ne $جالِس

4) 

وَحْدَة$\ne $جَماعَة