کدام یک از سیارات زیر، از گازهای مختلف تشکیل شده اند؟

تیر

زمین

مریخ

کیوان