کدام یک از سیارات زیر، از گازهای مختلف تشکیل شده اند؟

1) 

تیر

2) 

زمین

3) 

مریخ

4) 

کیوان