1397/6/23

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 7 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 7: جذب و انتقال مواد در گیاهان
گفتار 2: جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل