1395/8/12

آزمون تستی فصل 2 ریاضی نهم | درس سوم: قدرمطلق و محاسبه تقریبی

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حاصل $ \sqrt{(1-\sqrt{2})^2} + \sqrt{(2-\sqrt{2})^2} $  کدام است؟