1395/8/12

آزمون تستی فصل 2 ریاضی نهم | درس سوم: قدرمطلق و محاسبه تقریبی

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $ 1 \le x \le 2 $ باشد، حاصل عبارت $ |x-1| + |3-x| - |2x-1| $ کدام است؟