1397/6/21

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل دوم- گوارش و جذب مواد
گفتار 3: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در چند مورد از روش های زیر ماده انتقالی در جهت شیب غلظت جابجا می شود؟

« اگزوسیتوز - آندوسیتوز - اسمز - انتقال فعال - انتشار - انتشار تسهیل شده - انتشار ساده»