1395/8/25

آزمون تستی فصل 2 ریاضی چهارم دبستان | کسر (آزمون شماره 1 کسر)

ریاضی چهارم دبستان
شامل مباحث: فصل 2: کسر
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر صورت کسری را در 6 برابر کنیم و مخرج آن را 2 برابر کنیم، آن کسر ................ می‌شود.