1395/12/5

آزمون تستی زبان انگلیسی هشتم | درس 1: My Nationality

انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: Lesson1: My Nationality
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

A:Where are you from …………?  B: I’m from Iran.