1395/7/4

آزمون تستی درس دوم فارسی ششم دبستان | پنجره های شناخت

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 2: پنجره‌های شناخت
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در جمله‌ی «گدای نیک انجام به از پادشاه بد فرجام» نهاد و فعل کدام است؟