1397/5/22

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (درس 3: نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی)

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل پنجم- توابع نمایی و لگاریتمی
درس 3: نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نمودار تابع $y=-\frac{{{\left( \frac{1}{3} \right)}^{x}}}{{{4}^{-x}}}$ کدام است؟