1396/5/31

آزمون تستی ریاضی پنجم دبستان | فصل 5: ضرب عددهای اعشاری

ریاضی پنجم دبستان اسفند
شامل مباحث: فصل 5: عددهای اعشاری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 31 مرداد 96
  

حاصل عبارت زیر کدام است؟

$(100 \times 0/1) + (6 \times 0/5) + (90 \times 0/01) + 0/06 = $