1399/8/9

آزمون تستی شیمی دهم | فصل 1 | مهندس عزیز زاده دبیرستان سینا رشت

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر
شامل مباحث: فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 9 آبان 99
  

با توجه به شکل زیر، جرم اتمی میانگین ایزوتوپ‌های کربن چند amu است؟