1395/9/16

آزمون تستی درس دوم فارسی (1) پایه دهم | از آموختن، ننگ مدار

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: از آموختن، ننگ مدار
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در عبارت «بزرگان به هر حق و باطل، از جای نشوند» از جای شدن کنایه است از: