1395/9/16

آزمون تستی درس دوم فارسی (1) پایه دهم | از آموختن، ننگ مدار

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: از آموختن، ننگ مدار
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معنی درست واژه‌های «زهی- ورطه- مولع- تیمار» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟