1396/1/30

آزمون تستی درس نیایش ادبیات فارسی نهم

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت
شامل مباحث: نیایش
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 30 فروردین 96
  

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟

          « بیا تا بر آریم دستی ز دل        که فردا نتوان بر آورد فردا ز گل»