1395/7/30

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: زیست شناسی نوین

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: دنیای زنده
گفتار 2: زیست شناسی نوین
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

انتقال ژن از بدن یک جاندار به بدن جاندار دیگری باعث ................ می‌شود.