1395/7/30

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: زیست شناسی نوین

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل اول- زیست شناسی دیروز، امروز و فردا
گفتار 2: زیست شناسی نوین
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مورد در خصوص گیاهان خودرو درست نیست؟