1397/5/21

آزمون تستی آمادگی نوبت دوم علوم تجربی پایه پنجم ابتدائی |‌ کل کتاب

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث:
درس 1: زنگ علوم
درس 2: ماده تغییر می‌کند
درس 3: رنگین کمان
درس 4: برگی از تاریخ زمین
درس 5: حرکت بدن
درس 6: چه خبر؟ (1)
درس 7: چه خبر؟ (2)
درس 8: کارها آسان می‌شود (1)
درس 9: کارها آسان می‌شود (2)
درس 10: خاک با ارزش
درس 11: بکارید و بخورید
درس 12: از ریشه تا برگ
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در آزمایش زمان رسیدن فرفره به سطح زمین، دلیل پرواز فرفره مانند دلیل پرواز کدام گزینه نیست؟