1395/8/27

آزمون تستی فصل چهارم مطالعات اجتماعی هفتم | تولید، توزیع، مصرف

مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 4: تولید، توزیع، مصرف
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام دسته از محصولات، همگی خدماتی هستند؟