1395/10/16

آزمون تستی فصل 8 علوم تجربی پایه هشتم | تولید مثل در جانداران

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 8: تولید مثل در جانداران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام یک از جانداران زیر یاخته تخم، به روش لقاح داخلی تشکیل می‌شود؟