1395/8/24

آزمون تستی درس 6 پیام های آسمان هشتم | درس ششم: نردبان آسمان

پیام‌های آسمان هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 6: نردبان آسمان
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

گزینه‌ی صحیح در باره مکان نمازگزار کدام است ؟