آزمون تستی درس 6 پیام های آسمان هشتم | درس ششم: نردبان آسمان | گاما | سامانه آزمون آنلاین

1395/8/24

آزمون تستی درس 6 پیام های آسمان هشتم | درس ششم: نردبان آسمان

شامل مباحث

درس 6: نردبان آسمان

تعداد سوالات

15

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 450 تومان