1396/5/19

سؤالات آزمون مرحله دوم المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ چهارم | مرداد سال 1396

ریاضی چهارم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نمرات ادبیّات دانش‌آموزی در 10 آزمون به‌صورت زیر است. با حذف دو نمرهٔ کمترین و بیشترین آن‌ها، مقدار انحراف معیار، تقریباً کدام است؟

$14,12,15,9,14,15,16,15,20,11$