1396/5/19

سؤالات آزمون مرحله دوم المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ چهارم | مرداد سال 1396

ریاضی چهارم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

«که تو‌ام راه‌نمایی» در بیت «مَلِکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی/ نروم جز به همان ره که توام راه‌نمایی» به کدام معنی نیست؟