1395/9/20

آزمون تستی درس4 قرآن هفتم

قرآن هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس چهارم
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/20
  

در كدام عبارت نيازی نيست «ل» را ترجمه كنيم؟