1395/8/26

آزمون تستی فصل 2 ریاضی چهارم دبستان | کسر (آزمون شماره 2 کسر)

ریاضی چهارم دبستان
شامل مباحث: فصل 2: کسر
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام تفریق، متناسب با شکل زیر است؟