1397/6/21

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 3 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: تنوع تبادلات گازی

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 3: تبادلات گازی
گفتار 3: تنوع تبادلات گازی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

هر جاندار دارای ................