1396/8/24

آزمون تستی علوم تجربی کلاس هفتم آمادگی پیشرفت تحصیلی و بنیۀ علمی | بخش دوم: مواد الفبای زندگی (فصل 3 و 4)

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 3: اتم‌ها الفبای مواد
فصل 4: مواد پیرامون ما
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

افزودن مقداری .............. به گل سبب افزایش استحکام آن و افزودن مقداری ............. به کربن سبب افزایش سختی آن می‌شود.