1397/9/13

تست کنکور فصل 3 ریاضی و آمار (1) دهم انسانی و معارف | درس 4: رسم نمودار درجه 2

ریاضی و آمار (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 2: تابع
درس 4: رسم توابع درجۀ 2
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل