1397/4/21

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: درس 4-3-واکنش استری شدن

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 3-4 واکنش استری شدن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در ارتباط با استری با فرمول $C_2H_4O_2$ کدام مورد درست است؟