1397/6/27

آزمون تستی فصل 3 شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | گشتاور دو قطبی و پیوند هیدروژنی (صفحه 113 تا 116)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل سوم- آب، آهنگ زندگی
5-3 نیروهای بین مولکولی آب، فراتر از انتظار
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

به تقريب چند ليتر محلول 6 مولار ${{H}_{2}}S{{O}_{4}}$ بايد با 10 ليتر محلول 1 مولار آن مخلوط شود، تا پس از رقيق شدن تا حجم 20 ليتر، به محلول حدود 3 مولار اين اسيد تبديل شود؟