1397/6/27

آزمون تستی فصل 3 شیمی (1) دهم رشته تجربی و ریاضی | گشتاور دو قطبی و پیوند هیدروژنی (صفحه 113 تا 116)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل سوم- آب، آهنگ زندگی
5-3 نیروهای بین مولکولی آب، فراتر از انتظار
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر در مولکول‌های $C{{H}_{2}}C{{l}_{2}}$ و $CC{{l}_{4}}$، اتم‌های كلر را با اتم‌های هيدروژن جايگزين كنيم، مقدار گشتاور دوقطبی مولكول‌ها چه تغييری می‌کند؟