1395/12/5

آزمون تستی زبان انگلیسی هشتم | درس 2: My Week

انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: Lesson2: My Week
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

What do you do ……………. Tuesday evening?