1396/1/27

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 3: سطح و حجم

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: سطح و حجم
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

دو مخروط وجود دارند که ارتفاع آنها یکسان و شعاع‌های قاعده‌ی آن‌ها یک واحد اختلاف دارد. اگر اختلاف حجم‌های این دو مخروط $12 \pi $ باشد و ارتفاع هریک از آن‌ها به اندازه شعاع قاعده‌ی کوچکتر باشد، شعاع قاعده‌ی مخروط بزرگتر کدام است؟