1396/1/27

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 3: سطح و حجم

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: سطح و حجم
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در ساعت شنی زیر در هر ثانیه، 0/05 سانتی‌متر مکعب شن از منفذ A  خارج می‌شود. اگر مخروط بالای ساعت شنی پر باشد، پس از چند ثانیه خالی می‌شود؟