1395/8/12

آزمون تستی درس ده عربی هشتم: اَلحِکَمُ

عربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: الدَّرْسُ الْعاشِرُ: الْحِکَمٌ
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/8/12
  

کدام گزینه سوال مناسبی برای جمله ی «اَنا اَکتبُ الرّسالةَ» می باشد؟