در حال بارگزاری ...

فروشگاه گاما

فرمول بدست اوردن نقش های دستوری 1395/10/13

فرمول نقش های دستوری مانند نهاد و متمم و مسند و ...

  • مجید ابیاری

  • 4

  • -2

پاسخ ها

آرش ابراهیمی
پاسخ ها : 76
 1395/10/14 | 19:49

1

اینا کاری نداره  برای مثال مفعول: چه کسی را چه چیزی را برای مثال:علی درخت را دید.


 


چه کسی را درخت را دید؟               چه چیزی را درخت را دید؟


 


جواب هر دو :علی


 


نهاد:


 


 


 


متمم:کلمه ای که بعد حروف اضافه بیاد


 


مثلا : او برای درس به بیرون رفت.                          الان  به حرف اضافه است پس بیرون متمم است


 


حرفی هم که قبل را بیاید مفعول است


مثلا : او را دیدم.               او مفعول است.


 


فعل اسنادی(مسند):نمادشان:است  و  بود و  شد و گشت  و  گردید


مثال:او علی است


الان((( است )))مسند است


 


نهاد:کس یا چیزی که درباره آن خبری میدهند.


مثال:علی خواهد رفت.


الان راجب علی حرف زدیم.


 


هسته و وابسته پیشین و پسین


هسته : مرکز اصلی هر جمله هسته است


وابسته:کلماتی که قبل و بعد هسته بیاید وابسته است


مثال: آن گل زیباست             الان آن وابسته پیشین


                                              گل: هسته


                                            زیباست:وابسته پسین


اما اگر وابسته پیشین نداشته باشد اولین حرفی که کسره بگیرد هسته است


مثال:گل خوشبوی زیبا


الان گل هسته و باقی وابسته است.


 


 


فرمول ها


 


نهاد = چه کسی را+ باقی جمله


مسند=فقط کلمات است بود شد گشت گردید


مفعول=چه کسی را(چه چیزی را)+بقیه اجزای جمله


متمم=حرف اضافه+باقی جمله


هسته وابسته فرمول ندارد


 


 


                                                                                                              پایان اگه سوالی داشتی باز بگو.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

گزارش تخلف

محمد حسین دهقانی اشکذری
پاسخ ها : 1
 1395/10/13 | 23:26

1

***لطفا جهت تعجیل در فرج امام زمان (عج) یک صلوات بفرستید***


متمم : نشانه آن حرف اضافه است.


مفعول : نشانه مفعول را می باشد و فرمول آن: چه کسی را یا چه چیزی را + فعل


مثال برای مفعول: درجمله زیر مفعول را بیابید


جمله : علی سیب را خورد          راه حل : چه چیز را خورد؟ / سیب را خورد


در نتیجه سیب مفعول است.


مسند:در 90 درصد مواقع مسند به همراه فعل اسنادی(است.بود.شد و گشت و گردید اگر به معنای شد باشند)می آید.


فرمول:نهاد+چگونه یا چطور +فعل


مثال: مسندرا در جمله زیر بیابید


جمله : هوا سرد شد                راه حل:هوا چگونه شد؟/سرد شد      


در نتیجه سرد مسند است


فرمول نهاد : چه کسی یا چه چیزی + ادامه جمله + فعل


مثال : نهاد را بیابید


جمله: علی به بازار رفت       راه حل: چی کسی به بازار رفت؟/علی    


در نتیجه علی نهاد است

گزارش تخلف

Mohammadreza Shokohifar
پاسخ ها : 1
 1395/10/17 | 17:21

0

نهاد همان انجام دهنده کار است و متمم بعد از حرف اضافه مانند در .ازاست مسند را باید به اول فعل چگونه اضافه کنیم مانند چگونه است

گزارش تخلف

هستی رحمتی
پاسخ ها : 7
 1395/10/14 | 17:37

-1

نهاد


برای پیدا کردن نهاد به اوّلِ فعل، «چه چیزی؟» یا «چه کسی؟» اضافه می کنیم و نهاد


را به دست می آوریم؛ مانند:


درویش، آخرتش را به دنیا دربازد.=چه کسی دربازد؟درویش ، نهاد است.  


راه شناخت مفعول: به اول فعل، (چه چیز را؟ یا چه کسی را؟) اضافه


می کنیم، اگر معنی بدهد آن فعل نیاز به مفعول دارد و مفعول در جواب (چه چیز را؟)


یا (چه کس را؟) می آید؛ مانند:


خوب جهان را ببین ← چه چیز را ببین؟ ← جهان را ← جهان = مفعول


 متمم


متمم مانند نهاد، مفعول، مسند یکی از نقش های دستوری است که توضیحی بیشتر


درباره جمله می دهد.


* متمم بعد از حرف اضافه قرار می گیرد؛ مانند: «دل شود گر به  علم بیننده».


به «حرف اضافه» علم «متمم».


نکته:


1-  گاهی قبل و بعد متمم حرف اضافه می آید؛ مثل:


مهتری گر به کام شیر در، است.← به «حرف اضافه» ، کام شیر «گروه متممی» ،


در «حرف اضافه».


2-  گاهی حرف «را» به معنی «از» ، «به» ، «برای» به کار می رود؛ در این صورت،


اغلب واژه ی قبل از «را» متمم می شود؛ مثل:


لیکن چنان مگو صبا را خبر شود.← صبا «متمم» ، را (= به) حرف اضافه (به صبا)


بهتر یاد بگیریم:


پرسش: نوع «را» را در بیت زیر، مشخص کنید.


علم، بال است مرغ جانت را     بر سپهر او بَرَد روانت را


پاسخ: «را» در مصراع به معنی «برای» حرف اضافه است. ← برای مرغ جانت.


«را» در مصراع دوم، نشانه ی


مفعولی است. «چه چیز را بر سپهر بَرَد؟» ← روانت را ← گروه مفعولی.


توراپروازبس زوداست ودشوار  زنوکاران که خواهدکاربسیار


یعنی پرواز برای تو زود است.(را )به معنی برای است که حرف اضافه می باشد


و تو متمم می شود.


نکته:


1- حروف اضافه عبارتند از: به، با، بی، بدون، مگر (= به معنی جز)، از بهر، بهرِ، برایِ، از برایِ، سویِ، به سویِ، ا


ندر، به منظورِ، ب وسیله یِ، به سانِ، به کردارِ، مانند، همانند، همچو، همچون؛ مانند:


بدرید کتفش به کردارِ شیر ← به کردارِ «حرف اضافه» و شیر «متمم» است.


2- اگر «چو و چون» به معنی «مثل و مانند» به کار روند، حرفِ اضافه هستند، مانند:


«چون  شیر به خود سِپَه شکن باش     فرزند خصال خویشتن باش» ← چون «حرف اضافه» و شیر «متمم»


«تا نشود راز چو روز آشکار     تا نشویم از پدرش، شرمسار» ← چو «حرف اضافه» و روز «متمم» است.


3- هرگاه «تا» فاصله ی مکان یا زمان را بیان می کند، حرف اضافه است؛ مانند:


«تا» قیامت، سخن اندر کرم و رحمت او.  ← «تا» حرف اضافه است و بر مکان دلالت دارد.


از اول صبح ازل (= زمانِ بی آغاز) تا آخر شامِ ابد (= پایان). ← «تا» حرف اضافه و بر زمان دلالت دارد.


4- «زیِ» به معنی «سویِ» حرف اضافه است؛ مانند:


زی پدرش رفت و خبردار کرد     تا پدرش، چاره ی آن کار کرده ← «زی» حرف اضافه. «پدرش» متمم.


* دقت داشته باشید که «را» ی مفعولی، در جمله ای می آید که فعل آن گذرا به مفعول (متعدّی= مفعول پذیر)


 باشد. علاوه بر این «را» ی مفعولی بعد از مفعول قرار می گیرد.


 روش پیدا کردن مسند


به اول فعل های اسنادی، کلمه های «چگونه؟» یا «چی؟» اضافه می کنیم و مسند را به دست می آوریم؛ مانند:


دانش آموزان از کار خود راضی شدند. ← چگونه شدند؟ راضی ← مسند.


پیش گویی آنها، درست بود. ← چی بود؟ ← درست ← مسند.


فعل اسنادی (ربطی)


 


 


به فعل هایی که مسند می پذیرند فعل اسنادی (ربطی) می گویند.


مسند: صفت یا حالتی است که به وسیله ی فعل اسنادی به نهاد نسبت داده می شود؛ مثلاً:


حسین، فروتن  است. ← فروتن «مسند» ، است «فعل اسنادی».


فروتن صفتی است که ما به وسیله فعل اسنادی به نهاد نسبت می دهیم.


فعل های اسنادی عبارتند از: «است ، بود ، شد ، گشت ، گردید ، شود ، باشد ، باد ، هست ، نیست».


نکته: گشت و گردید باید به معنای «شد» باشد، تا فعل اسنادی محسوب شود؛ مثال:


«هوا سرد گشت.»  ← «گشت» فعل اسنادی است و به معنی «شد».

گزارش تخلف

جدیدترین نمونه سوالات امتحانی و آزمونهای دبستان تا دبیرستان را دانلود کنید.

به بانک سوال وصل شوید

همکار گاما شوید و نمونه سوالات و محتوای الکترونیکی خود را با نام خودتان در گاما انتشار دهید.

به پایگاه معلمان وصل شوید

یک شعبه مجازی از مدرسه خود را در گاما رونمایی کنید و یک مدرسه هوشمند را با ما تجربه کنید.

به پایگاه مدرسه ها وصل شوید

تمامی حقوق ایده، مطالب، تصاویر و طرح قالب برای وب سایت گاما محفوظ است.

padideit