در حال بارگزاری ...

آسان تر از همیشه با شما هستیم

اپلیکیشن اندروید گاما را همین حالا دانلود کنید

دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم

كلاس اول كلاس دوم كلاس سوم دبستان
پايه چهارم دبستان پايه پنجم پايه ششم
پايه هفتم پايه هشتم پايه نهم
کلاس دهم رشته ریاضی و تجربی کلاس دهم رشته ادبیات کلاس دهم دروس مشترک

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول دروس عمومی پايه دهم ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس دین و زندگی (1) پایه دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فارسی (1) پایه دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس زبان انگلیسی (1) پایه دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس جغرافیای ایران پایه دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس نگارش (1) پایه دهم


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس آمادگی دفاعی پایه دهم


 

¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه دهم رشته ریاضی و تجربی ¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس ریاضی (1) پایه دهم رشته ریاضی و تجربی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فیزیک (1) پایه دهم رشته ریاضی و تجربی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس شیمی (1) پایه دهم رشته ریاضی و تجربی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس عربی(1) پایه دهم رشته ریاضی و تجربی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس زیست شناسی (1) پایه دهم رشته تجربی


 

¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی ¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس ریاضی و آمار (1) پایه دهم علوم انسانی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس جامعه شناسی (1) پایه دهم علوم انسانی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم و فنون ادبی (1) پایه دهم علوم انسانی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس منطق پایه دهم علوم انسانی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس تاریخ (1) پایه دهم علوم انسانی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس عربی (1) پایه دهم علوم انسانی


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس اقتصاد پایه دهم علوم انسانی


 

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه نهم ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فارسی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس رياضی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس زبان انگليسی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس پيام‌ های آسمان نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس عربی نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس كارو فناوری نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس آموزش قرآن نهم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس آمادگی دفاعی نهم متوسطه اول


 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه هشتم ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فارسی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس رياضی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس زبان انگليسی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس پيام‌ های آسمان هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس عربی هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس كارو فناوری هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس آموزش قرآن هشتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس تفكر و سبک زندگی هشتم متوسطه اول


 

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه هفتم ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فارسی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس رياضی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس زبان انگليسی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس پیام‌ های آسمان هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس عربی هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس آموزش قرآن هفتم متوسطه اول


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطه اول


 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه ششم دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فارسی ششم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس رياضی ششم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی ششم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس هدیه های آسمان ششم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه پنجم دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فارسی پنجم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس رياضی پنجم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی پنجم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس هدیه های آسمان پنجم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه چهارم دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فارسی چهارم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس رياضی چهارم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی چهارم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس هديه های آسمان چهارم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه سوم دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فارسی سوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس رياضی سوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی سوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس هديه های آسمان سوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه دوم دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فارسی دوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس رياضی دوم دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی دوم دبستان

 

¤¤¤¤¤  نمونه سوالات امتحانی نوبت اول پايه اول دبستان ¤¤¤¤¤


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس فارسی اول دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس رياضی اول دبستان


دانلود نمونه سوالات امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی اول دبستان

جدیدترین نمونه سوالات امتحانی و آزمونهای دبستان تا دبیرستان را دانلود کنید.

به بانک سوال وصل شوید

همکار گاما شوید و نمونه سوالات و محتوای الکترونیکی خود را با نام خودتان در گاما انتشار دهید.

به پایگاه معلمان وصل شوید

یک شعبه مجازی از مدرسه خود را در گاما رونمایی کنید و یک مدرسه هوشمند را با ما تجربه کنید.

به پایگاه مدرسه ها وصل شوید

تمامی حقوق ایده، مطالب، تصاویر و طرح قالب برای وب سایت گاما محفوظ است.

padideit